TABEL / TABLE : 13 A SMK 16/17
JUMLAH KEPALA SEKOLAH DAN GURU MENURUT STATUS KEPEGAWAIAN TIAP KECAMATAN
NUMBER OF HEADMASTERS AND TEACHERS BY PERSONNEL STATUS AND SUB DISTRICT
STATUS SEKOLAH / STATUS OF SCHOOL : NEGERI / PUBLIC
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) / VOCATIONAL SENIOR SECONDARY SCHOOL (VSSS)
TAHUN / YEAR : 2017/2018
No. P r o v i n s i
P r o v i n c e
Tetap /Full-time Tidak Tetap /Part-time Jumlah
Total
PNS Yayasan Subjml. Guru
Bantu
Guru
Honda
GTT Subjml.
CS Private Sub Tot. ATCG ATLG PTT Sub Tot.
 
1 Kec. Alor Selatan 4 0 4 0 12 2 14 18
2 Kec. Alor Timur 6 0 6 0 12 3 15 21
3 Kec. Teluk Mutiara 39 0 39 0 35 32 67 106
4 Kec. Alor Barat Laut 17 0 17 0 23 13 36 53
5 Kec. Pantar 2 0 2 0 6 3 9 11
6 Kec. Alor Timur Laut 8 0 8 0 12 14 26 34
7 Kec. Alor Tengah Utara 14 0 14 0 23 10 33 47
8 Kec. Pantar Timur 2 0 2 0 12 4 16 18
9 Kec. Pantar Barat Laut 1 0 1 0 6 2 8 9
10 Kec. Pantar Tengah 3 0 3 0 9 9 18 21
11 Kec. Kabola 1 0 1 0 1 0 1 2
 
Kab. Alor 97 0 97 0 151 92 243 340